Kutatás

Szűkebb értelmezésben az evolúciós nyelvészet kifejezetten a nyelv evolúciójára, illetve változásának elméleti vonatkozásaira fókuszál, s az elsőben sokszor nem érvényesül a nyelv társas szemlélete. A társasnyelvészeti kutatások összessége viszont tartalmazhat olyan kutatásokat, amelyekben az evolúciós keret, illetve a kognitív szempont nem kap megfelelő hangsúlyt.

Az evolúciós nyelvészet és a társasnyelvészet értelmezésemben azonban elválaszthatatlan egymástól: a weinreichi értelemben vett evolúciós nyelvészet induktív elméleti keret, tehát ugyan a társasnyelvészet elméleti keretéül szolgál, de annak empirikus adatain nyugszik, így az Evolúciós nyelvészet oldalon fölsorolt megfontolások itt is elmondhatók.

A nem elsősorban a nyelvi változások elméletét, hanem a társasnyelvészet más elméleti vonatkozásait érintő publikációk közül érdemes külön megemlíteni a magyarországi társasnyelvészet művelését és oktatását a szakterminológia megalkotása révén jelentősen elősegítő kötetet, Peter Trudgill Introducing Language and Society című könyvének fordítását és kiegészítését magyar példákkal, az osztatlan tanárképzés magyar szakosainak készült, a társasnyelvészet oktatásában más szakokon is használható Nyelv és társadalom című tankönyvet, valamint a tananyag-kiegészítőként használatos Nyelv, nyelvi jogok, oktatás című kötet, s az ebben írt alapozó tanulmányt. (Ez két évvel korábban egy másik tankönyv részeként is megjelent.)

Könyvek
 • Nyelv és társadalom. Budapest: Krónika Nova, 200 p. 2016.
 • Határtalan nyelv. Budapest: SZAK, 488p. 2014.
 • Nyelv és társadalom. Digitális tankönyv a magyar szakos osztatlan tanárképzésben részt vevők számára. 2015.
Tanulmányok
 • Új hullám a nyelvészetben BUKSZ 28, 44–52.
 • Védelem a kiszolgáltatottság ellen: a nyelvi tudatosság növelése. Egyenlítő 2012. december. 
 • Mennyire evolúciós az evolúciós nyelvészet – és mennyire legyen az? In: Kontra M., Németh M. és Sinkovics B. (szerk.), Elmélet és empíria a szociolingvisztikában, 34–52. Budapest: Gondolat. 2013.
 • Changes in the linguistic marketplace: The case of German in Hungary. In: J. Carl és P. Stevenson (szerk.), Language, Discourse and Identity in Central Europe, 149–164. Houndmills–New York: Palgrave Macmillan. (Társszerző: Maitz Péter) 2009.
 • Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés. In: Kiefer F. (szerk.), Magyar nyelv, 958—995. Budapest: Akadémiai Kiadó. 2006.
 • Az "én nyelvem" – a "saját nyelvváltozatra" vonatkozó vélekedések köznapi nyelvészek ítéleteiben. In: P. Lakatos és T. Károlyi (szerk.), Nyelvvesztés – nyelvjárásvesztés – nyelvcsere, 40–49. Budapest: Tinta. 2004.
 • Szociolingvisztikai alapismeretek. In: Sándor K. (szerk.), Nyelv, nyelvi jogok, oktatás, 7-48. Szeged: JGyF Kiadó. 2001. [= In: Galgóczi L. (szerk.), Nyelvtan, nyelvhasználat, kommunikáció, 133-171. Szeged: JGYF Kiadó. 1999.]
 • A megtalált paradigma. Magyar Filozófiai Szemle 1999/4–5, 595–606.
 • Békés Vera: A hiányzó paradigma. Magyar Tudomány 1999/11, 1387–1392.
 • Hevesiné vacsorája (Vázsonyi Endre-Kontra Miklós: Túl a Kecegárdán. Calumet-vidéki amerikai magyar szótár.) Katedra 1996/97 december, 14-15.
 • The Effect of the Typewriter on the Hungarian Reading Style. (Working Papers in Hungarian Sociolinguistics No. 1.). Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (társszerzők: Kontra Miklós, Susan Pintzuk és Borbély Anna). 30p. 1995.
Fordítás
 • Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába. (Peter Trudgill: Introducing Language and Society c. könyvének fordítása, kiegészítése magyar vonatkozásokkal és utószó.) Szeged: JGYTF Kiadó, 130p. 1997.
 • Nekvapil, Jiŕi: A szleng vizsgálatanának kommunikációs módszeréről. In: Kis Tamás (szerk.), A szlengkutatás útjai és lehetőségei, 81–90. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 1997.
 • Trudgill, Peter: Az olvasókönyvek és a nyelvészeti ideológia – szociolingvisztikai nézőpontból. In: Csernicskó I. és Váradi T. (szerk.), Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat, 1–10. Budapest: Tinta Könyvkiadó és Kiadványszerkesztő Bt. 1996.
Kötetszerkesztés
Előadások
 • A nyelv társas szemlélete Magyarországon: előzmények, jelenlegi helyzet, perspektíva. Társadalomtudományok és bölcsészettudományok a 19–21. században. Budapest, 2016. december 8.
 • A szavak urai. A válság és a magyar kultúra. Kultúrpolitikai panoráma a magyar kultúra napja alkalmából. Budapest, 2012. január 19.
 • Changes in the status of German in Hungary. Language, Discourse and Identity in Central Europe. Southampton, 2007. július 7. (Társszerző: Maitz Péter)
 • Az "én nyelvem" — a "saját nyelvváltozatra" vonatkozó vélekedések köznapi nyelvészek ítéleteiben. "Nyelvvesztés – nyelvjárásvesztés – nyelvcsere" (12. Élőnyelvi Konferencia). Nyíregyháza, 2002. augusztus 26.
 • The fall of linguistic aristocratism. New Perspectives on 21st Century Communications. Az MTA és az MTA Filozófiai Kutatóintézetének konferenciája. Budapest, 2002. május 25.
 • A naturalista nyelvészet felé. Észlelés, szimbólum, tudat: a magyar kognitív tudomány tíz éve. 10. MAKOG konferencia, Visegrád, 2002. január 28.
 • Globalizáció, regionalitás és nyelv. Az internet ismeretfilozófiája és gyakorlata. Pedagógia, pszichológia és regionális identitás. Kecskemét, 2001. október 27.
 • A göttingai paradigma és a modern szociolingvisztika. Filozófiai Társaság, Budapest, 1998. november 5.
 • Political changes as an accelerating factor of syntactic change in varieties of Hungarian. Convergence and Divergence of Dialects in a Changing Europe. Reading (Anglia), 1998. szeptember 17.
 • Hogy kell tervezzünk? 7. Élőnyelvi Konferencia. Nagymegyer (Szlovákia), 1994. október 15.
 • Különc nyelv-e a magyar? A Magyar Nyelvészek VI. Nemzetközi Kongresszusa. Eger, 1994. augusztus 23.
Tudománynépszerűsítés
 • Nyelv és nemzet. Szószátyár, Klubrádió 2017. március 22.
 • Nyelv és gondolkodás. Szószátyár, Klubrádió 2017. március 29.
 • Nyelvtantanítás, szövegértés – mi legyen a nyelvtanórán? Szószátyár, Klubrádió 2016. április 15.
 • A nyelvi relativizmus. Szószátyár, Klubrádió 2016. május 13.
 • Hogy keletkeztek a nagyon nyelvjárások? Nyest, 2015. május 19.
 • Melyik a legszebb magyar nyelvjárás? Nyest, 2015. június 25.
 • Nyelvszemléleti eltérések 1. Klubrádió, Szószátyár, 2015. október 30.
 • Nyelvszemléleti eltérések 2. Klubrádió, Szószátyár, 2015. november 6.
 • Nyelvében is él a székely. Nyest, 2015. november 13. 
 • A nyelvészet hasznáról. Klubrádió, Szószátyár, 2015. november 13.
 • Trágárság a médiában. Egyébként, Klubrádió, 2014. december 19.
 • Előny vagy hátrány, hogy magyar a nyelvünk? Gazdaság TV, 2012. június 20.
Projektek
 • 1995-1997 Hungarian Outside Hungary, RSS (Soros), társ-kutatásvezetőként (Kontra Miklóssal)
 • A Holland-Magyar Study Centre on Language Contact kutatóközösség elnökségi tagja
Konferenciaszervezés
 • Nyelvi változó – nyelvi változás (9. Élőnyelvi Konferencia). Szeged, 1996. augusztus 22–24.

 

 

kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

sandork@hung.u-szeged.hu
altdh@primus.arts.u-szeged.hu