Publikációk
2018
 • Szólok, s ez megmondja, ki vagyok. In: Kontra Miklós (szerk.), „Tudjuk a nyelvtant, mégsem tudunk semmit”: olvasmányok nyelv, társadalom és kultúra összefüggéséről, 185–187. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2018. (Károli könyvek – Magyarnyelv-tanári segédkönyvek)
 • Nyelvi hátrányos helyzet az iskolában. In: Kontra Miklós (szerk.), „Tudjuk a nyelvtant, mégsem tudunk semmit”: olvasmányok nyelv, társadalom és kultúra összefüggéséről, 188–202. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2018. (Károli könyvek – Magyarnyelv-tanári segédkönyvek)
2017
 • A székely írás reneszánsza. Budapest: Typotex, 311p. ISBN: 978-963-2799-04-9 (2017a)
 • Ármin Vámbéry ve Türkçeden Macarcaya Dil Değiştirme. In: Erdoğan, Kul és Y. Altaylı (szerk.), Ölümünün 100. Yılında Ármin Vámbéry Anma Toplantısı Bildirileri (Ankara, 6–7 Eylül 2013), 103–113. Ankara: Türk Dil Kurumu. (2017b)
 • A velünk élő turanizmus. Ablonczy Balázs: Keletre, magyar! A magyar turanizmus története. Budapest: Jaffa, 2016. Regio 25/2, 210–222. (2017c)
 • Hol érdemes keresnünk a székely írás előzményét? In: Takács Melinda, Pintér-Nagy Katalin, Mészáros Boglárka (szerk.), Az Alföld a 9. században II.: Válogatás „Az Alföld a 9. században II. – Új eredmények” című konferencián 2014. május 21–23. között elhangzott előadások anyagaiból, 181–207. Szeged: SZTE BTK.
 • A székely írás kutatása és a nemzeti gondolat. In: Bollók Á. (szerk.), Nemzet és tudomány Magyarországon a 19. században, 27–47. Budapest: MTA BTK.
2016
 • Nyelv és társadalom. Budapest: Krónika Nova, 200 p. ISBN 978-615-5205-14-9 (2016a)
 • A soha meg nem hallott ima. A katolikus egyház szerepe a csángók nyelvcseréjében. folkMAGazin 2016/1 (23/1), 8–13. (2016b)
 • Új hullám a nyelvészetben BUKSZ 28, 44–52. (2016c)
 • Az OSZK (szerencsére nem kenyér)bogaras kéziratáról. In: Nyerges J., Verók A. és Zvara E. (szerk.), MONOKgraphia. Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára, 613–619. Budapest: Kossuth. (2016d)
 • Szöllősy, Éva. 2015. A férfiak és a nők képe modern értelmező szótárainkban ('The Image of Men and Women in Modern Hungarian Dictionaries'). Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Kiadó. 201 pp. Hungarian Cultural Studies 9, 308–311.  (2016e)
 • A honfoglalók nyelve. In: Sudár B. és Petkes Zs. (szerk.), Honfoglalás és megtelepedés, 145–148. Budapest: Helikon. (2016f)
2015
 • Nyelv és társadalom. Digitális tankönyv a magyar szakos osztatlan tanárképzésben részt vevők számára. (2015a)
 • Diktatúra a nyelvben. In: Gaál Zs. (szerk.), Nyelvészet, művészet, hatalom. Írások Tóth Szergej tiszteletére, 263–275. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó–Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. (2015b)
2014
 • A székely írás nyomában. Budapest: Typotex, 350p. ISBN: 978-963-2793-87-0 (2014a)
 • Határtalan nyelv. Budapest: SZAK, 488p. ISBN: 9789639863378 (2014b)
 • Vámbéry Ármin és a török–magyar nyelvcsere. Iskolakultúra 2014/2, 77–86. (2014c)
 • A székely írás eredetéről dióhéjban. Magyar Tudomány 2014/5, 572–575. (2014d)
 • A székely írás Székelyföldön kívüli használatának kezdetei. In: Sudár B. et al. (szerk.), Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés, 329–342. Budapest: MTA BTK. (2014e)
2013
 • Mennyire evolúciós az evolúciós nyelvészet – és mennyire legyen az? In: Kontra M., Németh M. és Sinkovics B. (szerk.), Elmélet és empíria a szociolingvisztikában, 34–52. Budapest: Gondolat. (2013a)
 • Európai magyarság. In: Kántor L. (szerk.), Párbeszéd nemzetről, nemzetköziségről, 151–177. (2013b)
2012
 • Discourses on discourses: can we understand each other? In: L. Peti and V. Tánczos (eds.), Language Use, Attitudes, Strategies. Linguistic Identity and Ethnicity in the Moldavian Csángó Villages, 139–167. Cluj-Napoca: The Romanian Institute for Research on National Minorities. (2012a)
 • Védelem a kiszolgáltatottság ellen: a nyelvi tudatosság növelése. Egyenlítő 2012. december (2012b)
2011
2010
 • Olvasáskutatás. Eger: EKTF. 90p. Digitális tankönyvtár.(2010a)  
 • A székely rovásírás. Magyar művelődéstörténeti lexikon X., 167–169. Budapest: Balassi. (2010b)
2009
 • Changes in the linguistic marketplace: The case of German in Hungary. In: J. Carl és P. Stevenson (szerk.), Language, Discourse and Identity in Central Europe, 149–164. Houndmills–New York: Palgrave Macmillan. (Társszerző: Maitz Péter) (2009a)
 • A női(es)ség sztereotípiái. (Szerk., társszerkesztő Barát Erzsébet.) Szeged: JATE Press. (2009b)
 • Lajos Ligeti. In: Harro Stammerjohann (general ed.), Lexicon Grammaticorum: A Bio-Bibliographical Companion to the History of Linguistics, 909–910. Second Edition, Revised and Enlarged. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. (2009c)
2008
 • Die Hausfrauen des Landes. In: E. Kegyes (Hrsg., unter Mitarbeit von Ágnes Huszár), Genderbilder aus Ungarn, 185–200. Hamburg: Kovac Verlag. (2008a)
 • Women and the language of Hungarian politics. In: J. Laakso (szerk.), Woman and Nation, 74–83. Wien: Lit Verlag. (2008b)
 • Egy törvényjavaslat „bántalmazása”. In: Bodnár I., Kegyesné Szekeres E. és Simigné Fenyő S. (szerk.), Sokszínű nyelvészet. „Női szóval – női szemmel”. Gender-kutatás a nyelvészetben és az irodalomban, 157–167. Miskolc: Miskolci Egyetem. (2008c)
 • A megismerés mint mozgó és változó rendszer. (Sipos Júlia beszélgetése Sándor Klárával, Kampis Györggyel és Pléh Csabával. Kossuth Rádió, 1999. május 9.) In: Pléh Csaba A lélek és a lélektan örömei, 287–293. Budapest: Gondolat. (2008d)
2007
 • A nő helye a magyar nyelvhasználatban. (Szerk., társszerkesztő Barát Erzsébet.) Szeged: JATE Press. (2007a)
 • Borotvaélen: blogoló politikusok. Debreceni Disputa 2007/10, 57–61. (2007b)
 • Vissza a természeteshez. Világosság 2007/9, 47–54. (2007c)
 • Vissza a természeteshez. In: Nyíri K. (szerk.), Mobiltársadalomkutatás. Paradigmák – perspektívák, 63–71. Budapest: MTA–T-Mobile. (2007d)
 • Back to Natural. In: K. Nyíri (ed.), Mobile Studies. Paradigms and Perspective, 71–80. Vienna: Passagen Verlag. (2007e)
2006
 • A pápai feminizmusról a vatikáni levél kapcsán. (Szerk.) Budapest: Szabó Miklós Alapítvány. (2006a)
 • „...zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét”. In: Sándor K. (szerk.), A pápai feminizmusról a vatikáni levél kapcsán, 94–125. Budapest: Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány. (2006b)
 • Az ország háziasszonyai. In: Kegyesné Szekeres E. és Simigné Fenyő S. (szerk), Sokszínű nyelvészet. Alkalmazott nyelvészeti gender-kutatás, 101–112. Miskolc: Miskolci Egyetem, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. (2006c)
 • Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés. In: Kiefer F. (szerk.), Magyar nyelv, 958–995. Budapest: Akadémiai Kiadó. (2006d)
2005
 • Mental safety in your Pocket. In: K. Nyíri (ed.), The Global and the Local in Mobile Communication, 179–190. Wien: Passagen Verlag. (2005a)
 • The Csángós of Romania. In: Fenyvesi A. (szerk.), Hungarian Language Contact Outside Hungary: Studies on Hungarian as a Minority Language, 163–185. Amsterdam: John Benjamins. (2005b)
 • Politikailag korrekt nyelvhasználat – válasz a folyóirat körkérdésére. Alkalmazott nyelvtudomány 4/2, 95–97. (2005c)
2004
 • A zsebben hordott mentális biztonság. Világosság 2004/7, 13–22. (2004a)
 • A magyar parlamenti pártok definitív jelzőinek variabilitása. In: Gecső T. (szerk.), Variabilitás és nyelvhasználat, 238–242. Budapest: Tinta. (2004b)
 • Az „én nyelvem” – a „saját nyelvváltozatra” vonatkozó vélekedések köznapi nyelvészek ítéleteiben. In: P. Lakatos és T. Károlyi (szerk.) Nyelvvesztés – nyelvjárásvesztés – nyelvcsere, 40–49. Budapest: Tinta. (2004c)
 • Régi kérdések új megközelítéssel: a naturalizmus a kommunikációkutatásban. In: Ivaskó (szerk.) A kommunikáció útjai, 57–62. Budapest: Gondolat–MTA–ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport. (2004d)
 • Nyelv és társadalom: 11. osztály, 3 modul, 12 óra – A magyar nyelv elterjedtsége és Magyarország nyelvi térképe: az egyes nyelvváltozatok beszélőinek megoszlása, összehasonlítás más országokkal, a helyzet megvitatása (3 óra); Nyelvi jogok (2 óra); Szociolingvisztikai terepmunka (7 óra) In: Szövegértési-szövegalkotási kompetenciaalapú programcsomag, 2004. (2004e)
2003
 • Magyar nyelvélesztés? Megjegyzések a csángó beiskolázási kísérletről. In: Osvát A. és Szarka L. (szerk.), Anyanyelv, oktatás, közösségi nyelvhasználat, 153–182. Budapest: Gondolat–MTA Kisebbségkutató Intézet. (2003a)
 • Lehet-e valóságos a virtuális közösség? Társas kapcsolathálózatok kiépülése a Westel WAP-társalgójában. Világosság. 2003/1–2, 131–140. (2003b)
 • The fall of linguistic aristocratism. In: Nyíri K. (szerk.), Mobile Communication. Essays on Cognition and Community, 71–82. Wien: Passagen Verlag. (2003c)
 • Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés. In: Kiefer F. (szerk.), A magyar nyelv kézikönyve, 381–409. Budapest: Akadémiai Kiadó. (2003d)
2002
 • „Hivatalok, információs technológiák” – a nyelvi kérdőív adatainak első elemzése. In: Lengyel Gy. (szerk.), Stratégiai szereplők és hivatali nyelvhasználat, 57–74. Budapest: BKÁE. (2002a)
 • Nyelvművelés nálunk és más nemzeteknél – egy nemzetközi kutatás tanulságai. Társadalomkutatás 20, 121–149. (2002b)
 • Das Ende des sprachlichen Aristokratismus. In: K. Nyíri (Hg.), Allzeit zuhanden. Gemeinschaft und Erkenntnis im mobilzeitalter, 73–86. Wien: Passagen Verlag. (2002c)
 • A nyelvi arisztokratizmus alkonya. In: Nyíri K. (szerk.), Mobilközösség – Mobilmegismerés, 67–77. Budapest: az MTA Filozófiai Kutatóintézete. (2002d)
 • Globalizáció, regionalitás és nyelv. Világosság 2002/8–9, 32–37. (2002e)
 • E-government – a Service. Regional Experiment in Hungary. 2nd European Conference on e-Government, 453–461. Oxford. (Társszerzők: Vámos Tibor, Bausz Ágota és Lengyel György.) (2002f)
 • Nekatoryje grafo-taktičeskije rasšifrovki sekejskoj i vostočno-tjurskoj runičeskoj pic’mennostej. In: Hungaro–Rossica. Bjulleten’ 9, 272–281. (2002g)
2001
 • Nyelv, nyelvi jogok, oktatás. (Szerk.) Szeged, JGYF Kiadó. (2001a)
 • A nyelv „gyenge pontjai”. In: Károly L. és Kincses Nagy É. (szerk.), Néptörténet – nyelvtörténet. A 70 éves Róna-Tas András köszöntése, 119–135. Szeged: SzTE BTK Altajisztikai Tanszék. (2001b)
 • „A nyílt társadalmi diszkrimináció utolsó bástyája”: az emberek nyelvhasználata. Replika 2001. november, 241–259. (2001c)
 • Mobiltársadalom és nyelvhasználat: valami új vagy újra a régi? In: Nyíri K. (szerk.), Mobil információs társadalom, 83–93. Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete. (2001d)
 • Nyelvművelés és ideológia. In: Sándor K. (szerk.), Nyelv, nyelvi jogok, oktatás, 153–216. Szeged: JGyF Kiadó. (2001e)
 • Szociolingvisztikai alapismeretek. In: Sándor K. (szerk.), Nyelv, nyelvi jogok, oktatás, 7–48. Szeged: JGyF Kiadó. (2001f)
 • Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség. In: Sándor K. (szerk.), Nyelv, nyelvi jogok, oktatás, 83–110. Szeged: JGyF Kiadó. (2001g)
 • Írás Kosztolányi nyelvszemléletéről. Üzenet 2001/tavasz, 197–205. (2001h)
2000
 • Issues on Language Cultivation. (Szerk.) Szeged: JGYF Kiadó. (2000a)
 • Nyelv és hatalom, nyelvi jogok és oktatás. (Szerk.) Csíkszereda: „Apáczai Csere János” Pedagó¬gusok Háza Kiadója. (2000b)
 • Language contact and the verbal complex of Dutsch and Hungarian. (Szerk., társszerkesztő: Fenyvesi Anna). Study Center on Language Contact. (2000c)
 • National feeling or responsibility: The case of the Csángó language revitalization. Multilingua 19/1–2, 141–168. (2000d)
 • Nyelv és evolúció. (Társszerző: Kampis György.) Replika 40, 125–143. (2000e)
 • Language cultivation in Hungary: further data. In: Sándor K. (szerk.), Issues on Language Cultivation, 43–61. Szeged: JGyF Kiadó. (2000f)
1999
 • Contempt for Linguistic Human Rights in the Service of the Catholic Church: The Case of the Csángós. In: M. Kontra, R. Phil¬lipson, T. Skutnabb-Kangas és T. Várady (szerk.), Language: A Right and a Resource. Approaching Linguistic Human Rights, 317–331. New York: CEU Press. (1999a)
 • Szociolingvisztikai alapismeretek. In: Galgóczi L. (szerk.), Nyelvtan, nyelvhasználat, kommunikáció, 133–171. Szeged: JGyF Kiadó. (1999b)
 • A megtalált paradigma. Magyar Filozófiai Szemle 1999/4–5, 595–606. (1999c)
 • Békés Vera: A hiányzó paradigma. Magyar Tudomány. 1999/11, 1387–1392. (1999d)
1998
 • Nyelvi változó – nyelvi változás. (Szerk.) Szeged: JGYF Kiadó. (1998a)
 • Amiért a szinkrón elemzés foszladozik. In: Sándor K. (szerk.), Nyelvi változó – nyelvi változás, 57–84. Szeged: JGyF Kiadó. (1998b)
 • Egy magyarországi „ügynökvizsgálat” tanulságai (társszerző: Pléh Csaba és Juliet Langman). Valóság 1998/8, 27–40. (1998c)
 • A magyar–török kétnyelvűség és ami körülötte van. In: Lanstyák I. (szerk.), Kétnyelvűség a Kárpát-medencében, különös tekintettel a magyarpárú kétnyelvűségre, 7–26. Pozsony: Kalligram–A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete. (1998d)
 • Secular linguistics and education: questions of minority bilingualism. Regio 1998, 141–174.
 • (1998e) Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség. In: Kontra M. és Saly N. (szerk.), Nyelvmentés vagy nyelvárulás?, 368–394. Budapest: Osiris. (1998f)
 • A nyelvcsere és a vallás összefüggése a csángóknál. In: Jankovics J., Monok I. és Nyerges J. (szerk.), A magyar művelődés és a kereszténység, 1130–1150. Budapest–Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Scriptum Rt. (1998g)
1997
1996
 • A nyelvcsere és a vallás összefüggése a csángóknál. Korunk 1996/11, 60–75. (1996a)
 • „Apró Ábécé” – apró esély: A csángók nyelvélesztésének lehetőségei és esélyei. In: Csernicskó I. és Váradi T. (szerk.), Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat, 51–67. Budapest: Tinta Könyvkiadó és Kiadványszerkesztő Bt. (1996b)
 • A székely írás megíratlan története(i?). Erdélyi Múzeum 58, 83–93. (1996c)
 • A gelencei rovásírásos felirat. Magyar Nyelv 92, 80–82. (1996d)
 • Lajos Ligeti. In: Stammerjohann (ed), Lexicon Grammaticorum. Who's Who in the History of World Linguistics. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 575–576. (1996e)
 • Hevesiné vacsorája (Vázsonyi Endre és Kontra Miklós: Túl a Kecegárdán. Calumet-vidéki amerikai magyar szótár.) Katedra 1996/97 december, 14–15. (1996f)
1995
 • Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség. Regio 1995/4, 121–148. (1995a)
 • The Effect of the Typewriter on the Hungarian Reading Style. (Társszerzők: Kontra Miklós, Susan Pintzuk és Borbély Anna). Working Papers in Hungarian Sociolinguistics No. 1. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 30p. (1995b)
 • Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség. NYIT Lapok 6/10–11, 39–52. (1995c)
1994
 • A magyar nyelv története. In: Kristó, Gy., Engel, P. és Makk, F. (szerk.), Korai Magyar Történeti Lexikon. (9–14. század), 285. Budapest: Akadémiai Kiadó. (1994a)
 • A magyar nyelv jövevényszavai. In: Kristó, Gy., Engel, P. és Makk, F. (szerk.), Korai Magyar Történeti Lexikon. (9–14. század), 425–427. Budapest: Akadémiai Kiadó. (1994b)
 • Iráni jövevényszavak. In: Kristó, Gy., Engel, P. és Makk, F. (szerk.), Korai Magyar Történeti Lexikon. (9–14. század), 428. Budapest: Akadémiai Kiadó. (1994c)
 • Német jövevényszavak. In: Kristó, Gy., Engel, P. és Makk, F. (szerk.), Korai Magyar Történeti Lexikon. (9–14. század), 485. Budapest: Akadémiai Kiadó. (1994d)
 • A 6. Élőnyelvi Konferencia (Magyar kétnyelvűség, kisebbségi magyar nyelvhasználat). Regio 1993/4, 204–205. (1994e)
1993
 • A Marsigli-féle székely rovásnaptár és más 15. századi kalendáriumok. In Békési et al. (szerk.) Régi és új peregrináció. Magyarok külföl¬dön, külföldiek Magyarországon (A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson – Szeged, 1991. augusztus 12–16. – elhangzott előadások.), 322–331. Budapest–Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság–Scriptum Kft. (1993a)
 • Some Graphotactical Correspondences of the Székely and Eastern Turkic runic script. In: Bethlenfalvy et al (eds.), Altaic Religious Beliefs and Practices. Proceedings of the 33rd Meeting of the Permanent International Altaic Conference Budapest June 24–29, 1990., 295–299. Budapest. (1993b)
 • A magyar nyelv török jövevényszavai. Egyetemi jegyzet, kéziratban sokszorosítva. 100p. (1993c)
1992
 • Rovásírás a Kárpát-medencében. (Szerk.) Szeged: Magyar Őstörténeti Kutatócsoport. (1992a)
 • A székely rovásírás átvételének lehetséges útjai. In: Sándor K. (szerk.), Rovásírás a Kárpát-medencében, 79–91. Szeged: Magyar Őstörténeti Kutatócsoport. (1992b)
1991
1989
 • A székely rovásírás. Néprajz és Nyelvtudomány 33, 65–79. (1989a)
1987
 • „Kutyafejű tatárok” vagy Tengri küldöttei? (Vásáry István: Az Arany Horda. Kossuth Kiadó.) AETAS 5, 135–141. (1987)

 

kapcsolat
SZTE BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

sandork@hung.u-szeged.hu
altdh@primus.arts.u-szeged.hu